„Create your job“

Kreiraj svoj posao

Na projektu od 21. do 29. avgusta 2019, okupilo se 25 mladih iz 4 države – Belgija, Španija, Letonija i Srbija kako bi razmenivali svoje stavove, iskustva i znanja na temu zapošljivosti mladih, preduzetništva, mekim veštinama umetnija. Partneri su u svojim loklanim zajednicama prepoznali da su mladi veoma pogođeni ekonomskom krizom. Stopa nezaposlenosti je jako visoka, što mlade ljude čini isfrustriranima, beznadežnima i uplašenima zbog budućnosti i da su mladi koji napuštaju školu prerano imaju slabu perspektivu i smislu ličnog rasta, razvoja i ostvarivanja.
Mladi sa nižim stepenom obrazovana imaju veću verovatnoću da dobiju slabo plaćene poslove, rizikuju nezaposlenost ili da budu socijalno isključeni. Partneri su takođe zaključili da je primarni problem nedostatak veština, kompetencija i plana karijere koji se moraju uskladiti sa Evropskim tržištem rada. Razlozi su: nedostatak veze između obrazovanja, obuka i sveta rada; nezadovoljavajući nivo profesionalne i obrazovne svesti; neusklađenost obrazovnih profila sa potrebama tržišta rada itd. Nezaposlenost mladih dostigla je alarmantne stope i preduzetništvo bi moglo biti jedan od odgovora. Ekonomijama trebaju mala preduzeća da bi rasli, a mladi ljudi imaju inovativne i kreativne poslovne pokretačke ideje, ali nedostaju im meke i preduzetničke veštine. U tom kontekstu projekat ima za cilj da informiše mlade o umetnosti i preduzetništvu, da poveća njihove meke i preduzetničke veštine i pomogne im u izgradnji sopstvenih poslovnih ideja.
Ovim projektom, partneri su kombinovali socijalne aspekte i lični rast, poput promovisanje nenapuštanja škole od strane mladih; razvoj kompetencija u projektu mobilnosti, kao i reintegracija mladih NEET-a (mlade osobe koje više nise u obrazovnom sistemu, koje ne rade ili se ne školuju za rad). Projekat je finansiran od strane Evropske unije preko Erasmus+ programa.