Supermodels on BoARd

Tokom 24 meseca, 3 partnera iz: Belgije, Srbije i Portugala, razvijaju 2 inovativna alata koja su bazirana na odgovoru na potrebu za što boljom edukacijom o rodnoj ravrnopravnosti.

Iako su naše 3 realnosti (socijalna, ekonomska i kulturološka) veoma različite, aspekt rodne ravnopravnosti je zajednička briga i prepoznata potreba. Rodna ravnopravnost još uvek nije deo stvarnosti u našim zajednicama, kako u ruralnim tako i u urbanim. Postojeći edukativni alati nisu dovoljni, niti efikasni, pa je cilj projekta „Supermodels on BoARd“ da stvori alate koji će povećati socijalnu inkluziju mladih, posebno mladih devojaka /žena promovisanjem rodne ravnopravnosti kao jedne od ključnih vrednosti evropskog društva. Rodne norme (ili pravila) govore nam šta je prikladno za devojčice /dečake, žene /muškarce u pretežno tradicionalnim društvima. Zbog toga su devojke i žene često manje cenjene i imaju niži socijalni status, kao što su pristup obrazovanju, pristup poslu, jednakost plata, itd.

Provokativnom igrom reči koristimo koncept Supermodela kao ženskog uzora u sadašnjem evropskom društvu. SUPER se u našem projektu zalaže za solidarnost (S – solidarity), jedinstvo (U – unity), učešće (P – participation), osnaživanje (E – empowerment) i odgovornost (R – responsibility). Inspirisan i motivisan prioritetima u našim zajednicama (i Strategijom EU za mlade), ovaj projekat okuplja mlade ljude, kao i mlade sa smanjenim mogućnostima, i profesionalce u omladinskom radu kako bi osmislili i primenili inovativne prakse koje će: (a) osnažiti ‘marginalizovane’ mlade i (b) povećati kapacitete pružalaca usluga za mlade, posebno u oblastima integracije, jednakosti i inkluzije, borbe protiv rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije.

U sklopu projekta koriste se  nove, digitalne tehnologije, multimiediji i proširena realnost = AR, u neformalnom obrazovanju. Svaki od uključenih partnera donosi svoju stručnost (izrada društvenih igara u obrazovne svrhe, stripovi i onlajn alati, iskustvo u omladinskom radu i u programima neformalne edukacije), čineći multidisciplinarni tim.

Rezultati projeka će biti:

1) metoda neformalne edukacije koja koristi obrazovnu društvenu igru sa 2 AR aplikacije

2) strip (crtana knjiga) sa 2 AR aplikacije; koji je više fokusiran na individualni rad, sa mogućnostima interakcije u malim grupama (informalna edukacija).

Cilj projekta je razviti inovativne metode neformalnog učenja na teme rodnih stereotipa i diskriminacije, koristeći gemifikaciju pomešanu sa multimedijom i augmentativnom realnošću, koje se mogu primenjivati u grupama ili individualno u omladinskom radu.

Ciljevi:

– Poboljšati razumijevanje ključnih pojmova  u oblastima rodne diskriminacije i trenutne upotrebe i kapaciteta digitalnih medija u neformalnom i informalnom učenju u Evropi kroz istraživanje orjentisano na ispitanika o metodama, alatima i praksama

– Povećati infrastrukturu i organizaciono znanje partnera u obliku strateškog saveza i izgradnje kapaciteta u oblastima rodne i socijalne ravnopravnosti, inkluzije i borbe protiv rodne diskriminacije

– Razviti interdisciplinarnu metodologiju „Supermodels on BoARd“ za razvoj veština i kompetencija kod mladih, uključujući mlade sa smanjenim mogućnostima, za angažovanje i participaciju u procesima donošenja odluka u civilnom društvu na lokalnom i evropskom nivou, na teme rodne ravnopravnosti i rodnih politika na svim nivoima i u svim fazama.

– Odgovoriti na potrebe u radu sa mladima, vezano za izazove sa kojima se mladi sučavaju a koji su izazvani rodnim nasiljem i diskriminacijom.

Šta smo do sada uradili:

  • pripremili vizuleni identitet projekat koji uključuje i logo, kao i veb sajt koji će biti platforma za sve rezutate projekta i za komunikaciju teme sa širokom auditorijumom.
  • trenutno sprovodimo istraživanje koje obuhvata intervjue i desk istraživanje na temu “Rodna sterotipizacija i diskriminacija nasuprot rodno osetljivom i orijentisanom omladinskom radu u Republici Srbiji“.

Projekat ko-finansira Evropska Komisija preko BIJ (Belgijske nacionalne agencije za mlade, francusko govorno područje), program Erasmus+, KA2.