The Power of Non formal Education

Projekat čija aktivnost Trening krus, je održana 20.5. – 3.6.2018 u Šapcu, podržana je od strane Udruženja Svetlost u organizovanju aktivnosti, i okupila je učesnike iz Belgije i sa Balkana. Učesnici su imali prilike da iskuse inovativne pristupe učenu, koristeći se uranjanjem u iskustveni ciklus učenja: raditi/osećati, razmišljati, prenositi…., ovim su učesnici bili podstaknuti da izrade sopstvene procese obuke i učenja, podržan prilagođenim pedagoškim programom. Projekat je fnansiran od strane Evropske unije a kofinansiran od strane BIJ-a, SALTO Eastern Europe i Fondacije Tempus.