Žene Šapca solidarno za život bez nasilja – prema efektivnijoj saradnji unutar lokalne zajednice

Projekat „Žene Šapca solidarno za život bez nasilja – prema efektivnoj saradnju unutar lokalne zajednice“ je projekat koji je odobren u okviru programa „Solidarno za prava svih – Podrška braniteljima ljudskih prava u lokalnim sredinama 2021/2022“ koji se realizuje uz finansijsku pomoć Evropske unije, uz podršku Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM i partnera. Projekat je planiran da počne od 1. septembra 2021. i da traje do 30. aprila 2022. godine.
Projekat se bavi ženskim ljudskim pravima, i doprinosi ojačanju rodno osetljivog okruženja, koje stvara preduslove za kreiranje rodnih perspektiva u javnim politikama, unapređenju ženskih ljudskih prava i netoleranciji prema nasilju nad ženama.
Kroz eksperimentalne obrazovne, kritičke, teorijske i praktične programe „Ženske priče“, istaživanje stavova građana i građanki o nasilju u porodici i nasilju nad ženama i institucionalnih odgovora na nasilje, pokretanje neformalne grupe žena, psihološka podrška ženama nasilja i kampanju; projekat će imati uspostavljen kolektiv umreženih žena/braniteljki koje komuniciraju rodno osetljive teme u oblastima ženskih ljudskih prava, rodnih politka, praksi, svakodnevice i načina razmišljanja; ojačati kapacitet žena da kao braniteljke odgovore na izazove u vezi sa razumevanjem, promišljanjem i komunikacijom ženskih ljudskih prava i rodnih perspektiva kroz ženske narative i ojačati kapacitete pružaoca usluga pomoći ženama žrtvama nasilja.