Omladinski aktivizam i osnaživanje mladih u vreme katastrofa i kriza

Youth activism and empowerment in time of disasters and crisis

Omladinska radnica iz naše organizacije je okupila mlade zainteresovane za proces stvaranja projekta. Uzimajući u obzir novu situaciju koja muči čitav svet (Covid 19), razgovarali su o tome kako se osećaju tih dana, šta se dešava oko njih, kako troše vreme, koje informacije čuju itd. Zajedno su pripremili anketu za potencijalne učesnike iz drugih država i otkrili da nisu sami u ovakvim razmišljanjima, da se njihovi zaključci poklapaju sa zaključcima mladih iz drugih država.

Saznali su  da dele ista osećanja (nesigurnost, zbunjenost, zatvorenost, …), žele da budu deo omladinske razmene, da nisu dobro informisani i da su spremni da nauče više, i  saznaju kako da razumeju informacije koje dobijaju. Mladi su tokom svog istraživanja otkrili da se na prirodne katastrofe može uticati i ljudsko ponašanje i da se na neki način mogu sprečiti priznavanjem njihove pojave, ponašanja i posledica, i da će biti dobro znati više o tome kako bi mogli bolje razumeti i odgovoriti u skladu sa situacija.

Nakon niza onlajn sastanaka i razgovora, mladi su izabrali temu projekta: aktivizam i osnaživanje mladih u vreme katastrofa i krize; i kreativne alate – video, muzika i pozorište; o kojima bi želeli da saznaju više i pomognu u pripremi programa.

Stoga projekat ima za cilj osnaživanje mladih, sa smanjenim mogućnostima, da postanu odgovorni, aktivni, kritični i solidarnog ponašanja građani u lokalnoj i evropskoj zajednici.

Ciljevi:

  • Pružiti mladim ljudima, posebno onima sa smanjenim mogućnostima, veštine i alate za prepoznavanje katastrofa i krize i veštine i alate za verodostojan pristup informacijama i kritičku procenu i proizvodnju sadržaja o tome, kako sprečiti i šta raditi tokom katastrofe i krize ;
  • Podržati zagovaranje i aktivizam mladih u okviru njihovog osnaživanja kao rezultata u kojem mladi, kao akteri promene, stiču veštine da utiču na sopstveni život i život drugih mladih ljudi i zajednica u celini;
  • Iskusiti multikulturalizam kroz upoznavanje i rad sa mladima koji dolaze iz različitih kulturnih i jezičkih sredina;
  • Otkriti nove pristupe neformalnom učenju koji utiču na učešće mladih;
  • Da postanete svesni evropske zajednice i iskoristite mogućnosti programa Erasmus + kao alat za razvoj kulture učešća mladih